4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระยะ 5 ปีงบประมาณ 2561-2565

ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย