หัวหน้ากลุ่มงาน
        นางสาวอนุช  แซ่เล้า                  ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
        นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย        ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)
        นางสาวอรฉัตร  คุรุรัตนะ            ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ 038-275665 ต่อ 127