หัวหน้ากลุ่มงาน
        นางสาวอนุช  แซ่เล้า                             ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
        นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย                   ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)
        นางสาวอรฉัตร  คุรุรัตนะ                       ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานแผนและยุทธศาสตร์
        นางสาววรัญญ์ศิชา  ทรัพย์ประเสริฐ         ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 038-275665 ต่อ 127