หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1ส.ค.60-30ก.ค.2561)

โพสต์โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ


รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 (1ส.ค.60-30ก.ค.2561)

โพสต์โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต ]


เอกสารประกอบการประชุม QA ปวส. 12-14 ธันวาคม 2561

โพสต์โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต ]


ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตัวอย่างการเขียน SAR ของ วสส.ยะลา (เครือข่ายสวสท.)

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มี.ค. 2561 22:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561

โพสต์18 มี.ค. 2561 04:54โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 02:26 ]


1-10 of 11